Polityka prywatności

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
„WAC-WOJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą ul. Kazimierza Wielkiego 24/1, 33-330 Grybów, Polska,
NIP: 7381114306, REGON: 490681285, KRS: 0000655582
biuro@ wac-woj.pl
www.wac-woj.pl

2. Cele i podstawy przetwarzania:
Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zgodnie z :
– art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy.
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich rozliczenia finansowe, w tym podatkowe.
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak kierowanie do Pani/Pana ofert w ramach marketingu bezpośredniego oraz ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.
– art. 6 ust. 1 lit. a RODO; w celu dokonania wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej, w szczególności z Biura Informacji Gospodarczej lub zawarte w bazie danych Administratora na podstawie Pani/Pana zgody
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej wycofaniem.

3. Prawo do sprzeciwu
1). W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2). W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

4. Okres przechowywania danych 
1) Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawartej umowy przez nas lub naszego dystrybutora będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez czas trwania współpracy + 5 + 1 rok od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 3 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, 5 lat to okres narzucony przez przepisy podatkowe (ordynację podatkową, ustawę o rachunkowości oraz ustawy o podatku od osób fizycznych i podatku od osób prawnych) na przechowywanie dokumentów, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
2) Jeżeli nie dojdzie do podjęcia współpracy dane osobowe będą przechowywane przez okres od złożenia przez nas oferty do dnia złożenia przez Pana/Panią oświadczenia o cofnięciu zgody.
3) Dane przetwarzane dla potrzeb oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

5. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, dystrybutorom, przewoźnikom czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi.
Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. banki, instytucje finansowe, firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, firmy ubezpieczeniowe, agencje marketingowe.

6. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5) prawo do przenoszenia danych;
6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016

7. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
1) Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 6 ust. 1 lit b RODO.
2) Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do podjęcia współpracy i zawarcia umowy.